Regulamin

DEFINICJE

 1. Pojęcie „serwis Pracujteraz” i/lub „Pracujteraz” oznacza udostępniane przez nas funkcje i usługi, w tym:
  • portal ogłoszeniowego, na którym umieszczają ogłoszenia Pracodawcy,
  • profil Kandydata, na którym Kandydat zapisuje swoje dane i dane o swoich preferencjach dotyczących poszukiwanej pracy,
  • narzędzia do pracodawców pozwalające na:
   • -dodanie rekrutacji na portalu Pracujteraz oraz na innych portalach pracy,
   • -bazę zgłoszonych Kandydatów do pracy na poszczególne rekrutacje,
   • -narzędzia komunikacji z Kandydatem (mail, sms),
   • -statystki i zestawienia,
   • -dodawanie i zarządzanie uprawnieniami Użytkowników systemu po stronie Pracodawcy,
   • -wszelkie funkcje dostarczane na w/w stronach internetowych w imieniu Pracujteraz,
   • -inne multimedia, oprogramowanie (takie jak pasek narzędzi), urządzenia i sieci, które istnieją obecnie lub zostaną wprowadzone później.
 2. Pojęcie „informacje” oznacza dane, zdarzenia i inne informacje na temat Użytkownika, w tym czynności wykonane przez Użytkowników i osoby niebędące Użytkownikami, które korzystają z serwisu Pracujteraz.
 3. Pojęcie „treści” oznacza wszystko, co Użytkownik lub inne osoby publikują w serwisie Pracujteraz , a co nie mieści się w definicji terminu „informacje”.
 4. Pojęcie „dane”, „dane Użytkowników” lub „dane Użytkownika” odnosi się do wszelkich danych zapisywanych w serwisie Pracujteraz, w tym treści i informacji Użytkownika, które Użytkownik i inne osoby mogą uzyskać z serwisu Pracujteraz lub przesłać do serwisu Pracujteraz, a zwłaszcza:
  • -dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres, data urodzenia,
  • -dane o swoich preferencjach,
  • -dane o wykształceniu, doświadczeniu i innych kwalifikacjach zawodowych,
  • -dane firmowe,
  • -dane dotyczące treści ogłoszenia, takie jak nazwa stanowiska, miejsce pracy, stawki, wymagania i opisy,
  • -dane poszczególnych Pracowników Użytkownika, przeprowadzających w jego imieniu rekrutację.
 5. Pojęcie „opublikowanie” oznacza opublikowanie treści w serwisie Pracujteraz lub udostępnienie jej w inny sposób za pomocą Pracujteraz.
 6. Pojęcie „korzystanie” oznacza wykorzystywanie, kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub wyświetlanie, dystrybucję, modyfikowanie, tłumaczenie i tworzenie prac pochodnych.
 7. Ilekroć w regulaminie mowa o „zatrudnieniu”, „pracy” lub innych podobnych terminach, należy przez to rozumieć świadczenie pracy lub usług na podstawie różnych stosunków prawnych, w tym umów cywilnoprawnych.
 8. Ilekroć w regulaminie mowa o „Pracodawcy” należy przez to rozumieć Użytkownika Pracujteraz umieszczającego ogłoszenie w serwisie, poszukującego Kandydatów do pracy lub zatrudniającego innych Użytkowników na zasadach określonych w ust. 7, w tym agencje doradztwa personalnego i agencje pracy tymczasowej.
 9. Ilekroć w regulaminie mowa o „Pracowniku”, „kandydacie” lub innych pojęciach pokrewnych, należy przez to rozumieć osobę poszukującą pracy przez Pracujteraz, aplikującą na określone stanowisko lub wykonującą pracę w ramach umowy zawartej poprzez Pracujteraz.

Art. 1

UDOSTĘPNIENIE TREŚCI I DANYCH UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik jest właścicielem wszystkich treści i informacji publikowanych przez siebie w serwisie Pracujteraz i może określać sposób udostępniania ich poprzez ustawienia prywatności oraz ustawienia aplikacji. W przypadku treści objętych prawem własności intelektualnej, takich jak zdjęcia i filmy, Użytkownik przyznaje Pracujteraz poniższe uprawnienia zgodnie z wprowadzonymi przez siebie ustawieniami prywatności i ustawieniami aplikacji: Użytkownik przyznaje Pracujteraz niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, bezpłatną, światową licencję zezwalającą na wykorzystanie wszelkich treści objętych prawem własności intelektualnej publikowanych przez niego w ramach serwisu Pracujteraz lub w związku z nim na wszystkich polach eksploatacji, a zwłaszcza:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

  Licencja ta wygasa wraz z usunięciem przez Użytkownika treści objętych prawami własności intelektualnej lub konta, o ile treści nie zostały udostępnione innym osobom, które ich nie usunęły.

 2. Usunięcie treści objętych prawem własności intelektualnej odbywa się w sposób podobny do opróżnienia kosza na komputerze. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości, że kopia zapasowa usuniętych treści może być przechowywana przez uzasadniony okres czasu, nie będzie jednak w tym czasie udostępniana innym.
 3. Podczas korzystania z aplikacji może ona poprosić o uprawnienie dostępu do treści i informacji Użytkownika, a także treści i informacji, które zostały mu udostępnione przez inne osoby. Aplikacje są zobowiązane szanować prywatność Użytkowników. Ustalenia pomiędzy Użytkownikiem a aplikacją będą regulować sposób wykorzystywania, przechowywania i przekazywania wyżej wymienionych treści i informacji przez aplikację.
 4. Gdy Użytkownik publikuje treści lub informacje, korzystając z ustawienia Publiczne, zezwala on wszystkim, w tym osobom niebędącym Użytkownikami serwisu Pracujteraz, na uzyskiwanie dostępu i wykorzystywanie informacji, a także wiązanie ich z Użytkownikiem (tj. jego imieniem i nazwiskiem oraz zdjęciem profilowym).
 5. Doceniamy wszelkie opinie i inne propozycje Użytkowników dotyczące serwisu Pracujteraz. Przekazując opinię lub propozycję, użytkownicy przyznają Pracujteraz zezwolenie na wykorzystanie ich bez obowiązku wypłaty wynagrodzenia.
 6. Pracujteraz zobowiązuje się do najwyższej staranności w przypadku umieszczania ogłoszeń na portalach zewnętrznych jednakże w przypadku, gdy nie umieści tych ogłoszeń Użytkownikowi nie należy się rekompensata, chyba że ogłoszenie było płatne.
 7. Pracujteraz jest narzędziem usprawniającym dodawanie ogłoszeń do grup Facebooka z ogłoszeniem o pracę oraz portalu OLX, jednak każdy użytkownik dodaje te ogłoszenia we własnym imieniu. W przypadku tych portali umieszczenie ogłoszenia może wiązać się z koniecznością uzyskania zgody administratora grupy na Facebooku lub portalu OLX. W związku z tym Pracujteraz nie ponosi odpowiedzialności za brak zgody albo usunięcie użytkownika z portalu lub grupy.

 

Art. 2

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Dokładamy wszelkich starań, aby serwis Pracujteraz był bezpieczny, ale nie możemy udzielić takiej gwarancji. Aby dbać o bezpieczeństwo serwisu Pracujteraz, potrzebujemy pomocy Użytkownika, w tym przestrzegania przez niego następujących postanowień:
  1. zabronione jest publikowanie nieautoryzowanych komunikatów komercyjnych (np. spamu) w serwisie Pracujteraz,
  2. zabronione jest zbieranie treści i danych Użytkowników oraz inne formy uzyskiwania dostępu do serwisu Pracujteraz z wykorzystaniem narzędzi automatycznych (np. botów zbierających, robotów, pająków lub programów kopiujących), bez uprzedniego uzyskania naszego pisemnego zezwolenia,
  3. zabronione jest prowadzenie w serwisie Pracujteraz nielegalnego marketingu wielopoziomowego, np. piramid finansowych,
  4. zabronione jest przesyłanie wirusów i złośliwego kodu innego rodzaju,
  5. zabronione jest wyłudzanie danych logowania oraz uzyskiwanie dostępu do konta należącego do innej osoby,
  6. niedozwolone jest atakowanie, zastraszanie i nękanie innych Użytkowników, a także zamieszczanie w serwisie treści niezgodnych z prawem, nieobyczajnych, obrażających uczucia religijne, a także treści obiektywnie nieprawdziwych,
  7. niedozwolone jest publikowanie treści, które: promują nienawiść, zawierają groźby lub pornografię, nawołują do przemocy lub zawierają elementy nagości, a także drastyczną lub nieuzasadnioną przemoc,
  8. zabronione jest wykorzystywanie w jakikolwiek sposób serwisu Pracujteraz w celach niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych,
  9. zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek czynności, które mogłyby wyłączyć, przeciążyć lub ograniczyć prawidłowe funkcjonowanie oraz wygląd serwisu Pracujteraz , takich jak atak powodujący zablokowanie obsługi, ingerowanie w sposób wyświetlania strony lub inne funkcje serwisu Pracujteraz .
 2. Zabronione jest ponadto ułatwianie naruszania niniejszego Regulaminu i naszych zasad, a także podżeganie do takiego postępowania.

 

Art. 3

REJESTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO KONTA

 1. Użytkownicy serwisu Pracujteraz podają swoje prawdziwe imiona i nazwiska bądź nazwy w przypadku firm oraz prawdziwe dane. Potrzebujemy pomocy Użytkowników, aby utrzymać ten stan rzeczy. Poniżej zawarto przyjęte przez Użytkownika zobowiązania względem serwisu Pracujteraz , które dotyczą rejestracji oraz troski o bezpieczeństwo konta:
  1. zabronione jest podawanie fałszywych danych osobowych w serwisie Pracujteraz i tworzenie konta dla innej osoby bądź firmy bez jej pozwolenia,
  2. użytkownik może utworzyć tylko jedno konto,
  3. w przypadku zablokowania konta Użytkownik nie ma prawa utworzyć kolejnego bez naszego uprzedniego pisemnego zezwolenia,
  4. użytkownik jest zobowiązany dbać o rzetelność i aktualność swoich danych,
  5. zabronione jest udostępnianie swojego hasła, zezwalanie innym na uzyskanie dostępu do własnego konta oraz wykonywanie innych czynności, które mogą spowodować spadek poziomu bezpieczeństwa konta,
  6. zabronione jest przekazywanie swojego konta (a także administrowanej przez siebie strony) innej osobie bez wcześniejszego uzyskania naszego zezwolenia w formie pisemnej,
  7. w przypadku wybrania przez Użytkownika nazwy Użytkownika lub podobnego identyfikatora dla konta lub strony rezerwujemy sobie prawo do usunięcia lub odebrania go w razie potrzeby (np. jeżeli właściciel znaku towarowego złoży skargę na nazwę Użytkownika niezwiązaną z jego faktycznym imieniem/nazwiskiem/nazwą).
 2. Zakładanie konta nie jest wymagane, aby można było korzystać z wyszukiwarki ofert pracy. Brak konta pozbawi jednak Użytkownika możliwości aplikowania na oferty pracy oraz dostępu do historii ofert, na które aplikował, możliwości zdefiniowania powiadomień o dopasowanych ofertach pracy, uproszczenia aplikowania poprzez narzędzia dostarczane obecnie i w przyszłości przez Pracujteraz .
 3. W przypadku aplikowania przez Użytkownika, który nie posiada konta na jakąkolwiek ofertę pracy, Pracujteraz tworzy temu Użytkownikowi konto w sposób automatyczny oraz przesyła na podany w trakcie aplikacji adres e-mail hasło startowe. Od tego momentu Użytkownik może zalogować się na swoje konto z użyciem podanego adresu e-mail oraz hasła startowego.

Art. 4

OCHRONA PRAW INNYCH OSÓB

 1. Zabronione jest publikowanie w serwisie Pracujteraz treści lub wykonywanie jakichkolwiek czynności, które naruszają lub łamią prawa innej osoby, albo są w inny sposób sprzeczne z prawem. Szanujemy prawa innych osób i tego samego oczekujemy od naszych Użytkowników.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia dowolnej treści lub informacji opublikowanej przez Użytkownika, jeśli uznamy, że jest ona sprzeczna z niniejszym Regulaminem lub naszymi zasadami.
 3. Jeżeli usuniemy treść Użytkownika z powodu naruszenia praw autorskich innej osoby i Użytkownik uzna nasze działanie za błędne, zapewniamy możliwość odwołania się od decyzji.
 4. Wielokrotne naruszanie praw własności intelektualnej innych osób może spowodować zablokowanie konta Użytkownika.
 5. Zabronione jest wykorzystywanie naszych praw autorskich lub znaków towarowych, a także wszelkich łudząco podobnych oznaczeń, z wyjątkiem przypadków, gdy ich używanie zostało bezpośrednio dopuszczone w wydanym przez nas wcześniej zezwoleniu pisemnym.
 6. W przypadku zbierania informacji od Użytkowników, niezbędne jest: uzyskanie ich zgody, wyraźne poinformowanie, że to Użytkownik a nie serwis Pracujteraz zbiera dane, oraz opublikowanie zasad ochrony prywatności zawierających omówienie zbieranych informacji oraz sposobu ich wykorzystania.
 7. Zabronione jest publikowanie w serwisie dowodów tożsamości innych osób, poufnych informacji o charakterze finansowym oraz innych poufnych informacji, w których posiadanie Użytkownik wszedł w związku z wcześniej wykonywaną pracą lub w inny sposób się o nich dowiedział.

Art. 5

TELEFONY KOMÓRKOWE I INNE URZĄDZENIA PRZENOŚNIE

 1. W chwili obecnej świadczymy usługę SMS dla posiadaczy telefonów komórkowych według stawek zawartych w Cenniku, ale należy pamiętać, że usługi mogą być dodatkowo obciążone standardowymi stawkami i opłatami operatora, takimi jak opłata za wiadomości SMS czy opłata za korzystanie z Internetu w telefonie.
 2. W przypadku zmiany lub dezaktywacji numeru telefonu komórkowego Użytkownik zobowiązuje się do zaktualizowania danych swojego konta na Pracujteraz w ciągu 3 dni, aby zapobiec wysyłaniu przeznaczonych dla niego wiadomości do nabywcy jego poprzedniego numeru. W przypadku niezaktualizowania numeru telefonu uważa się, iż wiadomość wysłana na numer poprzedni została skutecznie dostarczona Użytkownikowi.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na umożliwienie innym osobom synchronizowania (także za pośrednictwem aplikacji) urządzeń z wszelkimi danymi, do których owi użytkownicy mają dostęp za pośrednictwem Pracujteraz , i przyznaje wszelkie potrzebne do tego prawa.

Art. 6

PŁATNOŚCI

 1. Dokonanie płatności w serwisie Pracujteraz oznacza akceptację Cennika umieszczonego w formularzu dodawania ogłoszenia .
 2. W ramach opłaty za korzystanie z serwisu Pracujteraz , Pracodawca otrzymuje pólę ogłoszeń, które może wykorzystać. Za każdym razem, gdy Pracodawca doda ogłoszenie, póla jest uszczuplana o ilość dodanych przez niego ogłoszeń. Wielkość pól oraz ich koszt określone są w Cenniku.
 3. Pracodawca, który zdecyduje się na umieszczenie ogłoszeń płatnych, musi je opłacić z góry według Cennika, który jest widoczny podczas dodawania ogłoszenia.
 4. W przypadku usunięcia konta przez Użytkownika wartość wykupionych przez niego smsów i ogłoszeń nie jest zwracana.

Art. 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Strony zobowiązane są do naprawienia szkody, jaką poniosła druga strona na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nie obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Serwis Pracujteraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług. Pracujteraz nie jest również odpowiedzialne za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług i usunięcia Konta Użytkownika naruszającego Regulamin.
 3. Pracujteraz nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Platformy w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  2. za treści udostępniane przez Użytkowników za pośrednictwem Platformy, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
  3. informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisach Pracujteraz lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników,
  4. utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Pracujteraz (działanie osób trzecich),
  5. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Pracujteraz nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.),
  6. podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji Konta,
  7. nieprzestrzegania przez Użytkowników warunków Regulaminu.
 4. Użytkownik zobowiązuje się zapłacić Pracujteraz równowartość wszelkich odszkodowań i kosztów, jakie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa Pracujteraz poniesie na rzecz osób trzecich, w związku z takim korzystaniem przez Użytkownika z Pracujteraz , które narusza niniejszy Regulamin lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Spółka daje gwarancji zatrudnienia i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niezatrudnienia Użytkownika serwisu Pracujteraz , ani nie staje się podmiotem stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu pracy, jeśli do zatrudnienia nie doszło z powodów niezależnych od Pracujteraz . W szczególności Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zrezygnowanie z usług Serwisu przez Użytkownika oferującego pracę. W tym przypadku Spółka nie ponosi również żadnych kosztów związanych z ewentualnymi wydatkami wiążącymi się z wszczętym procesem zatrudnienia tj. zwrot kwot wydanych na bilety czy inne wydatki związane z dotarciem na miejsce świadczenia pracy, tudzież na miejsce zaplanowanego spotkania w sprawie rozmów wstępnych przed ewentualnym zatrudnieniem.
 6. Spółka ponosi odpowiedzialność za szkody związane z udostępnianiem treści zamieszczonych przez Użytkowników wyłącznie w sytuacji, gdy powiadomiona o niezgodności treści z rzeczywistym stanem rzeczy lub prawem, nie usunęła ich niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia. Termin niezwłocznie oznacza czas niezbędny do należytego zbadania zgłoszenia oraz dokonania innych niezbędnych działań technicznych w zwykłym toku czynności, nie krótszy niż 7 dni roboczych. W pozostałych przypadkach Spółka jest wolna od jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Art. 8

DANE OSOBOWE, PLIKI COOKIES I INFORMACJE PRZESYŁANE UŻYTKOWNIKOM

 1. O zakresie danych osobowych udostępnionych Pracujteraz decyduje Użytkownik, poprzez wprowadzanie danych do formularza znajdującego się na stronie internetowej oraz poprzez ustawienia prywatności konta Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili rozszerzyć lub ograniczyć zakres udostępnionych danych osobowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wykonanie na jego rzecz usług dostarczanych przez Hapinnate może wymagać wykorzystania jego danych osobowych, oraz że niewykonanie tych usług z powodu nieudostępnienia danych osobowych nie może powodować jakiejkolwiek odpowiedzialności ze strony Pracujteraz .
 2. W każdym wypadku opublikowania informacji, treści i danych, Pracownik wyraża zgodę na ich udostępnianie Pracodawcy, do którego zgłosił się na rekrutację. Do opublikowanych informacji, treści i dany Pracodawca będzie miał dostęp także po zakończeniu rekrutacji. Ponadto Pracodawca ma dostęp do informacji, treści i danych dotyczących Pracowników, których sam dodał do systemu Pracujteraz .
 3. Użytkownik ma prawo wyłączyć w używanej przeglądarce internetowej możliwość zapisywania na swoim komputerze plików „cookies”. W takim wypadku Użytkownik zgadza się na ograniczenie dostępności niektórych usług Pracujteraz lub nawet brak możliwości korzystania z tych usług, do których niezbędne jest wykorzystanie plików „cookies”.
 4. Użytkownik może zarządzać i modyfikować informacje, treści i dane, jakie zapisał na swoim profilu. W każdym przypadku zamieszczone na profilu informacje, treści i dane muszą być zgodne z prawdą.
 5. Użytkownik ma prawo decydowania o tym, jakie wiadomości e-mail będzie otrzymywać od Pracujteraz poprzez ustawienia konta Użytkownika, jak również poprzez udzielanie oraz odwoływanie stosownych zgód na otrzymywanie określonych wiadomości, w szczególności zawierających informację handlową Pracujteraz lub partnerów biznesowych.
 6. Pracujteraz zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości, takich jak informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Portalu (np. zmiany w funkcjonowaniu) bądź też komunikaty systemu (np. informacje o nowych wiadomościach oczekujących na poczcie wewnętrznej, komunikaty o przerwach w działaniu Portalu) i inne wiadomości istotne z punktu widzenia prawnego, technicznego bądź organizacyjnego, związane z funkcjonowaniem usług. W ramach powyższych wiadomości nie będzie przesyłana informacja handlowa.
 7. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego regulaminu pozostają w sprzeczności z Polityką prywatności, pierwszeństwo należy przyznać postanowieniom zawartym w Polityce prywatności.

Art. 9

SPECJALNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRACODAWCY

 1. Oprócz ogólnych postanowień odnoszących się do wszystkich Użytkowników, na Pracodawcy spoczywają dodatkowe prawa i obowiązki, których musi przestrzegać.
 2. Korzystając z serwisu Pracujteraz Pracodawca zobowiązany jest do podawania prawdziwych informacji o swoim przedsiębiorstwie, a także do podawania prawdziwych informacji o rekrutacji, w tym nazw, lokalizacji, stawek wynagrodzenia.
 3. Pracodawca ma prawo do kontaktowania się z Pracownikiem w celach rekrutacyjnych w szczególności:
  1. podczas prowadzenia rekrutacji, do której zgłosił się Pracownik,
  2. oferowania innych rekrutacji Pracownikowi.
 4. Pracodawca może kontaktować się z Kandydatem w szczególności:
  1. poprzez narzędzia komunikacji udostępnione przez serwis Pracujteraz , tj. mail, sms, profil Kandydata,
  2. poza systemem Pracujteraz .
 5. Pracodawca ma zakaz wykorzystywania danych osobowych Kandydatów do innych czynności niż związanych z rekrutacją. W szczególności zakazane jest dołączanie danych Kandydata do baz sprzedażowych i marketingowych Pracodawcy, chyba, że dotyczą one rekrutacji.
 6. Złamanie przez pracodawcę jakiegokolwiek z postanowień zawartych w art. 9 Regulaminu skutkować będzie nałożeniem na niego kary umownej w wysokości 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych).
 7. Pracodawca ponosi odpowiedzialność jak za swoje własne działania, za działania osób, z którymi współpracuje w wykonywaniu swojej działalności lub które upoważnia do korzystania w swoim imieniu z serwisu Pracujteraz .
 8. Pracodawca może określić dla poszczególnych Użytkowników systemu role w systemie określające zakres dostępu do funkcji i czynności dostępnych w portalu.

 

Art. 10

INFORMACJE O REKLAMACH I INNYCH TREŚCIACH KOMERCYJNYCH W SERWISIE

 1. Naszym celem jest udostępnienie takich reklam i treści komercyjnych, które będą stanowić realną wartość dla naszych Użytkowników i reklamodawców. Korzystając z serwisu Pracujteraz Użytkownika zgadza się na otrzymywanie informacji marketingowej oraz informacji o rynku pracy i ofertach pracy.
 2. Za pomocą Ustawień prywatności Użytkownik może określić, w jaki sposób jego imię, nazwisko i zdjęcie profilowe mogą być powiązane z treściami komercyjnymi, sponsorowanymi lub powiązanymi (np. z firmą, którą Użytkownik polubi), które są obsługiwane lub wzbogacane przez Pracujteraz . Użytkownik zezwala Pracujteraz na używanie swojego imienia i nazwiska oraz zdjęcia profilowego w połączeniu z tymi treściami zgodnie z określonymi przez niego limitami.
 3. Użytkownik może zarządzać częstotliwością, z jaką otrzymywać będzie informacje marketingowe, informacje o rynku pracy i ofertach pracy a także zarządzać zgodami na otrzymywanie tych informacji.
 4. W ramach korzystania z serwisu Pracujteraz do Kandydatów przesyłane będą cotygodniowe alerty o ofertach pracy, cykliczne informacje o rynku pracy dotyczące np. wynagrodzenia na poszukiwanym stanowisku pracy, a okazjonalnie informacje o nowych funkcjach systemu. Pracodawca otrzymywać będzie w ramach serwisu Pracujteraz dzienne podsumowanie aktywności w rekrutacji oraz komunikaty o nowych zdarzeniach w rekrutacji, np. komunikaty o dodaniu nowych komentarzy.
 5. Nie przekazujemy treści ani danych Użytkownika reklamodawcom bez jego zgody.

Art. 11

SPECJALNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UPOWSZECHNIANIA OGŁOSZEŃ I PUBLIKACJI NA INNYCH SERWISACH OGŁOSZENIOWYCH

 1. Użytkownik ma prawo upowszechniania i dalszego publikowania/przekazywania ofert zamieszczanych na Pracujteraz , w tym przede wszystkim poprzez środki indywidualnego porozumiewania się na odległość lub ich publikację w serwisach społecznościowych.
 2. Pracujteraz umożliwia dodawanie ogłoszeń na wybranych serwisach bezpłatnych, płatnych oraz na grupach Facebooka. Lista serwisów jest dostępna na stronie https://pracujteraz.pl/info/employer oraz po zalogowaniu w formularzu dodawania ogłoszenia.
 3. Użytkownik może dodać ogłoszenia na bezpłatne portale ogłoszeniowe. Lista portali ogłoszeniowych z możliwością wyboru dostępna jest na formularzu dodawania ogłoszenia krok 2: portale bezpłatne
 4. Użytkownik może dodać ogłoszenia na płatne portale ogłoszeniowe. Lista portali ogłoszeniowych z możliwością wyboru dostępna jest na formularzu dodawania ogłoszenia krok 2: portale płatne. Użytkownik przed dodaniem ogłoszenia zapłaci za umieszczenie ogłoszenia cenę wskazaną w formularzu dodawania ogłoszenia krok 3: portale płatne
 5. Wykorzystanie grup Facebooka
  1. Użytkownik może dodać ogłoszenie na grupy Facebooka, po uprzedniej autoryzacji. Użytkownik może dodawać ogłoszenia wyłącznie na grupy do których dołączył wykorzystując aplikację Facebooka.
  2. Autoryzacja pracujteraz odbywa się poprzez odpowiednie udostępnione przez Facebooka narzędzia, gdzie użytkownik wyraża zgodę na pobranie listy grup i dodanie postów przez aplikację pracujteraz w imieniu użytkownika.
  3. Użytkownik po autoryzacji w serwisie Facebook może wykorzystać aplikację Pracujteraz do dodania ogłoszenia na grupach Facebooka do których dołączył. Lista tych grup  jest pobierana z aplikacji Facebook po uprzedniej autoryzacji użytkownika w tym serwisie
  4. Użytkownik dodaje ogłoszenia do serwisu we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Użytkownik musi przestrzegać regulaminu aplikacji Facebook podczas dodawania ogłoszenia na grupy Facebooka

Art. 12

SPECJALNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE STRON ORAZ ZATRUDNIENIA

 1. Wszyscy Użytkownicy Pracujteraz obowiązani są przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Pracujteraz świadczy wyłącznie usługi pośrednictwa pracy, polegające na udostępnianiu możliwości prezentowania ogłoszeń i innych ofert przez potencjalnych pracodawców oraz na dostarczeniu instrumentów komunikacji pomiędzy Kandydatem z potencjalnym Pracodawcą. Pracujteraz nie staje się stroną umów zawieranych przy wykorzystaniu funkcjonalności serwisu Pracujteraz i odpowiada za bezprawne działania lub zaniechania stron zawieranych za pomocą serwisu umów tylko w zakresie określonym w art. 7 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
 3. Użytkownik ma prawo upowszechniania i dalszego publikowania/przekazywania ofert zamieszczanych na Pracujteraz , w tym przede wszystkim poprzez środki indywidualnego porozumiewania się na odległość lub ich publikację w serwisach społecznościowych.

Art. 13

SPECJALNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA

 1. W przypadku pobrania oprogramowania Pracujteraz Użytkownik wyraża zgodę na pobieranie od nas od czasu do czasu nowych wersji, aktualizacji i dodatkowych funkcji przez oprogramowanie w celu jego usprawnienia, wzbogacenia lub rozwinięcia w inny sposób.
 2. Użytkownik nie będzie modyfikował, tworzył prac pochodnych i dekompilował oprogramowania ani w żaden inny sposób nie będzie próbował wydobyć kodu źródłowego Pracujteraz , chyba że otrzyma od Spółki wyraźną zgodę w postaci licencji na oprogramowanie typu open source lub pisemnego zezwolenia.

Art. 14

POPRAWKI

 1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu użytkownicy zostaną powiadomieni o niej na siedem dni przed jej planowanym wprowadzeniem (na przykład poprzez opublikowanie jej na stronie lub poprzez przesłanie nowej wersji Regulaminu na adres e-mail podany podczas rejestracji) i otrzymają możliwość przekazania Pracujteraz opinii na jej temat (z wyjątkiem zmian umotywowanych względami prawnymi lub administracyjnymi albo potrzebą skorygowania błędnej informacji).
 2. Każdorazowa zmiana cen zostanie zakomunikowana Użytkownikom z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Nie dotyczy to zmian cen ogłoszeń i SMSów opłacanych z góry zgodnie z Cennikiem.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik zmniejszy abonament, wtedy do czasu zakończenia opłaconego okresu może korzystać z wybranego wcześniej pakietu. Zasady rozliczania w przypadku przejścia Użytkownika na inny abonament zawarte są w Cenniku.
 4. Dalsze korzystanie z serwisu Pracujteraz po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z akceptacją zmienionych warunków.

Art. 15

ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika litery lub ducha niniejszego Regulaminu albo narażenia Spółki na ryzyko odpowiedzialności prawnej w inny sposób zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania udostępniania Użytkownikowi całości lub części usług serwisu Pracujteraz . Użytkownik zostanie o tym powiadomiony pocztą e-mail lub w postaci komunikatu przy następnej próbie uzyskania dostępu do konta. Użytkownik również ma prawo do usunięcia swojego konta lub wyłączenia swojej aplikacji w dowolnej chwili.
 2. Zakończenie świadczenia usług przez Pracujteraz następuje po rozwiązaniu umowy przez Użytkownika. Rozwiązanie umowy jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie za pomocą formularza dostępnego w serwisie Pracujteraz . Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem konta Użytkownika.

Art. 16

SPORY

 1. Wszelkie spory wynikających z niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie właściwy miejscowo sąd w Warszawie. Zastrzeżenie powyższe nie dotyczy Użytkowników korzystających z Pracujteraz w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (konsumentów).
 2. Dokładamy wszelkich starań, aby serwis Pracujteraz działał prawidłowo, bezbłędnie i bezpiecznie, ale Użytkownik korzysta z niego na własną odpowiedzialność. Udostępniany serwis Pracujteraz w takim stanie, w jakim jest, bez jakiejkolwiek bezpośredniej lub dorozumianej gwarancji, w tym domniemanej zbywalności, przydatności do określonego celu i nienaruszalności praw. Nie gwarantujemy, że serwis Pracujteraz zawsze będzie bezpieczny i wolny od błędów, ani że zawsze będzie działał bez zakłóceń, opóźnień i nieprawidłowości Pracujteraz nie ponosi odpowiedzialności za czynności, treści, informacje i dane stron trzecich. Użytkownik zwalnia Pracujteraz , naszych Dyrektorów, Przedstawicieli, Pracowników i Agentów od wszelkiej odpowiedzialności za roszczenia i szkody jawne lub ukryte wynikające z jakichkolwiek roszczeń Użytkownika wobec stron trzecich lub związane z takimi roszczeniami. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika zysków ani inne straty wtórne, specjalne, pośrednie lub przypadkowe wynikające z niniejszego oświadczenia lub korzystania z serwisu Pracujteraz lub związane z nimi, nawet jeżeli mieliśmy świadomość możliwości ich wystąpienia. Nasza łączna odpowiedzialność za szkody wynikające z niniejszego oświadczenia lub korzystania z serwisu Pracujteraz nie przekracza kwoty stu dolarów (100 USD) lub kwoty, którą Użytkownik zapłacił firmie Pracujteraz w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Obowiązujące przepisy mogą nie zezwalać na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności lub odszkodowania za straty przypadkowe i wtórne, więc powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania do Użytkownika. W takich przypadkach odpowiedzialność serwisu Pracujteraz jest ograniczona w maksymalnym dozwolonym przez stosowne przepisy zakresie.

Art. 17

INNE

 1. Niniejszy Regulamin, wraz z „Cennikiem” oraz „Polityką prywatności” będącymi jego integralną część, stanowią całość umowy dotyczącej serwisu Pracujteraz pomiędzy stronami i zastępują wszelkie wcześniejsze uzgodnienia.
 2. W przypadku uznania za nieobowiązującą jakiejkolwiek części niniejszego Regulaminu, pozostała część nadal obowiązuje.
 3. Niemożność wyegzekwowania niniejszego Regulaminu nie jest uznawana za jego uchylenie.
 4. Jakiekolwiek zmiany lub odstępstwa od niniejszego Regulaminu muszą być dokonane na piśmie i podpisane przez nas.
 5. Zabronione jest przekazywanie jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu innym osobom bez naszej zgody.
 6. Wszystkie nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu mogą zostać przez Nas swobodnie przeniesione w przypadku fuzji, przejęcia lub sprzedaży zasobów albo innej czynności.
 7. Żadne postanowienia niniejszego Regulaminu nie zwalniają nas od przestrzegania przepisów prawa.
 8. Niniejszy Regulamin nie daje żadnych praw stronom trzecim.
 9. Zastrzegamy wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikom.
 10. Użytkownik jest zobowiązany stosować się do wszelkich przepisów prawa podczas korzystania z serwisu Pracujteraz lub uzyskiwania dostępu do niego.

Pobierz w wersji pdf